Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Prace interwencyjne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694syde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, w ramach których pracodawca ma możliwość uzyskania refundacji części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych bezrobotnych.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego, może być udzielana w okresach miesięcznych, przez 6 do 12-tu miesięcy.

Pracodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 lub 6 miesięcy po zakończeniu refundacji, w zależności od warunków zawartych w umowie.

Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi od całości uzyskanej pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3/6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron powoduje, iż pracodawca nie wypełni warunku wskazanego w art. 57 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017r. poz. 1065), a zatem obowiązany jest do zwrotu uzyskanych refundacji.

Ustawodawca nie dopuszcza zatem skierowania innego bezrobotnego w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron i to bez względu na fakt, która ze stron była inicjatorem takiego rozwiązania.

Pracodawca nie powinien godzić się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, gdyż zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy, zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres wskazany w obowiązującej go umowie.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowy a pracodawcą/przedsiębiorcą, w której określony zostanie dokładny czas trwania zatrudnienia, a także kwota refundacji.

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą co najmniej 3 miesiące.

Pracodawca lub przedsiębiorca może ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w liczbie osób nie przekraczającej stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.

Przedsiębiorca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o refundację wynagrodzenia najwyżej jednego skierowanego bezrobotnego.

 

Kryteria dotyczące oceny wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

 1. Możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację prac interwencyjnych w danym roku kalendarzowym.
 2. Ocena dotychczasowej współpracy z urzędem pracy, w tym wielkość udzielonej pomocy w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Możliwość realizacji oferty pracy utworzonej w związku z przyznaną refundacją, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

 

Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku według określonego wzoru wraz z załącznikami.
 2. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosku według kryteriów dotyczących oceny wniosków i poinformowanie wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o podjętej decyzji.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia refundacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - przygotowanie umowy cywilno-prawnej o zorganizowanie prac interwencyjnych.
 5. Zatrudnienie osoby bezrobotnej, po uprzednim skierowaniu przez Urząd oraz dostarczenie do Urzędu uwierzytelnionej kserokopii umowy o pracę oraz deklaracji ZUS P ZUA.
 6. Składanie do 25-każdego dnia każdego miesiąca wniosku o wypłatę refundacji za każdy miesiąc zatrudnienia osoby bezrobotnej.
 7. Przelew środków na wskazany rachunek pracodawcy (następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę refundacji).
 8. Zatrudnianie osoby bezrobotnej przez wymagany umową okres.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. z 2014r. poz. 864 );
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Informacja dotycząca organizacji prac interwencyjnych oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-39 lub w plikach do pobrania w zakładce Dla pracodawców / Prace interwencyjne.

Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-23 13:40-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2099
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNqLm4HrQW60xgL3_XOYzDnXD3ttAa1drW5BToY-4AKmA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Ayde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csagyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Acyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMyde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0yde5zoDrTQO2aQBn7RoR7crlRjndn8Qf_VMcE29qNoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl