Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Roboty publiczne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmushsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pshsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYchsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694shsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOshsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

Roboty publiczne

Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy), gminy lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą przez okres:

 • do 6 miesięcy z comiesięczną refundacją nie wyższą niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • do 12 miesięcy z refundacją za co drugi miesiąc nie wyższą niż przeciętne wynagrodzenie i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • do 6 miesięcy zatrudnienie w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy) w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej do pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem z comiesięczną refundacją nie wyższą niż połowa minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Urząd Pracy organizuje roboty publiczne u podmiotów nie będących beneficjentami pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej( DZ. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585 ) oraz u podmiotów będących beneficjentami pomocy w rozumieniu w/w przepisów.

Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne jest pomocą udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis.

Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron powoduje, iż pracodawca nie wypełni warunku wskazanego w art. 57 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017r. poz. 1065), a zatem obowiązany jest do zwrotu uzyskanych refundacji.
Ustawodawca nie dopuszcza zatem skierowania innego bezrobotnego w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron i to bez względu na fakt, która ze stron była inicjatorem takiego rozwiązania.
Pracodawca nie powinien godzić się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, gdyż zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy, zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres wskazany w obowiązującej go umowie.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Pomoc w ramach robót publicznych jest udzielana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowy a organizatorami robót, w której określony zostanie dokładny czas trwania zatrudnienia, a także kwota refundacji.

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.06.2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne ( Dz. U. z 2014r. poz. 864 );
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Informacja dotycząca organizacji robót publicznych oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-39 lub w plikach do pobrania w zakładce Dla pracodawców / Roboty publiczne.

Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-23 14:16-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2055
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNT3sYLo7Dz1KoFJb7Wam4WzvyRIghIKCe8egTcWmT4Bg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzshsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Ahsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csaghsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgohsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Achsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStchsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMhsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0hsd2ys8bHSP94h6YNgihrIGnnZ2w0PxXEL1KFM1oCpw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl