Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aboZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694voZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

Szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób zarejestrowanych ze statusem bezrobotnego, wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji, poszerzaniem wiedzy, jak również rozwojem kompetencji w samodzielnym szukaniu zatrudnienia, mogą skorzystać ze środków pomocowych przyznawanych przez Starostę.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

 1. Braku kwalifikacji zawodowych,
 2. Konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. Utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. Braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjowanie szkoleń polega na:

 1. Informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy oraz promowanie tej formy,
 2. Diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
 3. Sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń.

Organizacja szkoleń polega na:

 1. Zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi,
 2. Kierowaniu osób na szkolenia,
 3. Monitorowaniu przebiegu szkoleń,
 4. Prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

Finansowanie szkoleń przez Starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programu Unii Europejskiej i polega na:

 1. Finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 2. Wypłacaniu stypendium osobom skierowanym na szkolenia,
 3. Finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach,
 4. Finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

Starosta w celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia, dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej i zleca lub powierza przeprowadzenie szkolenia, z zachowaniem obowiązujących procedur oraz mając na uwadze zasady konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

Uwaga ! W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustanowiono trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:

Profile pomocy

W przypadku osób, które rozpoczęły szkolenie z własnej inicjatywy, bez skierowania Urzędu, sfinansowanie kosztów szkolenia nie jest możliwe.

Szkolenie finansowane przez Starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie, nie dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie bezrobotnego w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, które osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być skierowana na szkolenie po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy w okresie 3 lat lub o udziale w takim szkoleniu w okresie ostatnich 3 lat i wskazaniu urzędu pracy, który wydał skierowanie, jeżeli łączna kwota środków na szkolenie osoby zakwalifikowanej nie przekracza dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym czasie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Wysokość stypendium wynosi 120 % zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Osoba skierowana przez Starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku skierowania na szkolenie bezrobotnego, koszty tego szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy.

Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania, wyżywienia lub przejazdu na szkolenie bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

Starosta na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osobom skierowanym na szkolenie przez Starostę, którym nie przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, a także osobom, którym przysługuje stypendium za okres odbywania szkolenia, w trakcie którego podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoba ta została ubezpieczona.

Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana ubezpieczyć skierowaną osobę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i wykonuje je co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której wyżej mowa, mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio. Osobom tym w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

Wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne będą przyjmowane pod warunkiem, że wskazane przez osobę uprawnioną szkolenie nie zostało ujęte w planie szkoleń grupowych lub zakres szkolenia jest inny niż wskazany przez Urząd w planie szkoleń na 2017r. Osoby, które uzyskały status osoby bezrobotnej po terminie, w którym zostały przeprowadzone nabory na szkolenia grupowe mogą wnioskować o szkolenie indywidualne w zakresie wskazanym w planie szkoleń.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie w 2017 roku nie będzie finansował szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B oraz kursów językowych  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 1 ]
ikona DOC Ankieta - szkolenia 2018 08-01-18 12:12 792.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Koszty egzaminów [ 4 ]
ikona PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji 13-02-17 10:23 759.75KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - uprawdopodobnienie zatrudnienia 10-04-17 14:31 641.59KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 13-02-17 10:23 398.16KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 do wniosku o sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji - analiza rynku pracy 13-02-17 10:24 266.08KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczki na szkolenie [ 4 ]
ikona PDF Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia 06-02-17 14:08 450.54KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia - uprawdopodobnienie zatrudnienia 18-08-16 15:17 436.89KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności 18-08-16 15:18 552.66KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia - zaświadczenie 18-08-16 15:19 237.04KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia grupowe [ 4 ]
ikona PDF Karta kandydata na szkolenie grupowe 26-07-17 10:51 676.39KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do karty kandydata na szkolenie grupowe - uprawdopodobnienie zatrudnienia 01-03-17 14:01 606.8KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 do karty kandydata na szkolenie grupowe - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 01-03-17 14:01 447.11KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 do karty kandydata na szkolenie grupowe - analiza rynku pracy 01-03-17 14:01 251.74KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 1 ]
ikona PDF Załącznik nr 2 do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób zarejestrowanych ze statusem bezrobotnego - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 13-02-17 10:02 364.17KB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 09:43-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11143
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuu6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RC6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_S6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1m6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBye6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsO6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDO6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDS6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtO6Jx9pLfrcTTy4MncFsYQ34J_-bSJnxonc5etJhSj3Yw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgroZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMboZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPoZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3oZUbqIf9K59tI3z70RMFxcGjkYcOLNHqMVNJF3--QuA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl