Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Bon na zasiedlenie

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694toiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli: 

 • za ich wykonywanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od dnia uzyskania bonu.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy, w wysokości w niej określonej, nie wyższej jednak niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej na terytorium Polski. W dniu zawarcia umowy (przyznania bonu) wnioskodawca winien posiadać status osoby bezrobotnej.

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie może złożyć osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie minimum 14 dni w przypadku gdy:

 • została objęta I lub II profilem pomocy, przy czym w odniesieniu do osób, dla których ustalono I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach;
 • została objęta Indywidualnym Planem Działania;
 • Urząd nie posiada dla tej osoby oferty pracy na terenie działania Urzędu lub innej formy aktywizacji określonej w ustawie.

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie bezrobotny składa co najmniej 14 dni przed planowaną datą podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie należy złożyć osobiście w godzinach od 07:30 do 14:00, od poniedziałku do piątku, do właściwego doradcy klienta w terminie określonym przez Urząd.

Złożenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy z Urzędem o wydanie bonu na zasiedlenie.

Bony na zasiedlenie przyznawane są do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Za kompletny uważa się wniosek wypełniony w każdym punkcie obowiązującego druku wniosku wraz z załącznikami.

Wniosek należy wypełnić czytelnie z podaniem imienia i nazwiska bez zmian jego treści oraz formy.

O odmowie uwzględnienia wniosku Starosta powiadomi osobę bezrobotną w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

 

Bon na zasiedlenie nie może zostać przyznany osobie bezrobotnej, która:

 • będzie podejmowała zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości, w której już posiada meldunek stały lub czasowy;
 • planuje odbyć staż podyplomowy w ramach którego lekarz/lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania zawodu;
 • planuje nawiązać stosunek służbowy w Policji lub w wojsku w ramach kontraktu na pełnienie służby na stanowisku żołnierza zawodowego;
 • ubiega się w tutejszym Urzędzie o środki na działalność gospodarczą.

 

Ponowne ubieganie się o bon na zasiedlenie jest możliwe po upływie 12 miesięcy od dnia rozliczenia poprzedniego bonu, tj. rozwiązania umowy o bon na zasiedlenie, pod warunkiem podjęcia zatrudnienia w miejscowości innej niż ta, w której miało miejsce poprzednie zatrudnienie w związku z bonem na zasiedlenie.

 

Zawarcie umowy w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie oraz wypłata środków jest uzależniona od przedstawienia przez wnioskodawcę zabezpieczenia wykonania warunków umowy w formie poręczenia cywilnego.

 

Poręczycielem może być osoba fizyczna osiągająca dochód minimum 2300 zł brutto miesięcznie:

 • zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony (minimum 2 lata licząc od daty zawarcia umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie);
 • emeryt/rencista (z rentą przyznaną na stałe) do 67 roku życia;
 • prowadząca działalność gospodarczą:
  • podlegająca polskim przepisom prawa;
  • działająca na rynku co najmniej 1 rok;
  • posiadająca uregulowane rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS;
  • nie będąca w stanie likwidacji lub upadłości.

Koszty stosownych zaświadczeń potwierdzających brak zaległości w ww. urzędach ponosi poręczyciel.

W przypadku osób zatrudnionych zakład pracy uzupełnia załącznik nr 6.

Emeryci/renciści przedstawiają decyzję z ZUS o wysokości przyznanego świadczenia oraz 3 ostatnie odcinki emerytury/renty lub wyciągi z rachunku bankowego.

Prowadzący działalność gospodarczą przedkłada dokumenty potwierdzające dochód firmy za 3 ostatnie miesiące prowadzenia działalności (kserokopię ostatniego złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania rocznego wraz z oryginałem do wglądu, zestawienie finansowe obejmujące miesięczne wysokości dochodów firmy).

Poręczyciel przedkłada dodatkowo oświadczenie o uzyskanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia.

Poręczyciel podpisuje w tutejszym Urzędzie umowę poręczenia w terminie ustalonym z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie. Współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczyciela, którzy nie posiadają sądownie lub notarialnie ustalonej rozdzielności majątkowej wyrażają zgodę na poręczenie w obecności pracownika tutejszego Urzędu.

Wyłącza się możliwość poręczenia przez osoby, które osiągają dochód z dwóch lub więcej źródeł a kwota osiągniętego dochodu z każdego źródła jest mniejsza niż 2300 zł brutto oraz przez osoby, które do dnia podpisania poręczenia posiadają zobowiązania finansowe wobec tutejszego Urzędu z tytułu innych umów.

Poręczycielem nie może być:

 • współmałżonek wnioskodawcy;
 • osoba powyżej 67 roku życia.

 

Osoba bezrobotna po otrzymaniu bonu jest obowiązana w terminie:

 1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (kopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej oraz kopię deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia społecznego ZUS P ZUA) i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 66n ust.1 pkt 2;

  W przypadku, gdy osoba bezrobotna w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie podejmie działalność gospodarczą, to bon na zasiedlenie staje się dla beneficjenta pomocą de minimis. Dniem udzielenia pomocy jest dzień przedstawienia w PUP w Częstochowie dokumentu świadczącego o podjęciu działalności gospodarczej. Oznacza to, że wraz z dokumentem o rozpoczęciu działalności gospodarczej posiadacz bonu zobowiązany jest przedstawić do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie następujące dokumenty:
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
  • oświadczenie o pomocy de minimis, którą beneficjent bonu na zasiedlenie ewentualnie otrzymał do czasu złożenia dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić PUP w Częstochowie oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (kopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej oraz kopię deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia społecznego ZUS P ZUA) oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 66n ust.1 pkt 2.

  Ponadto, każdorazowe podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w celu dopełnienia wymaganego 6-miesięcznego okresu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, winno spełniać warunki, zgodnie z którymi przyznano bon na zasiedlenie, określone w art. 66n ust. 1 pkt 1 i 2.
   
 3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia mogą być przekazywane w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą PUP w Częstochowie.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, o których mowa w:

 • pkt 1 i 2 - kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu;
 • pkt 3 - kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Realizacja bonu na zasiedlenie uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 66n ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 8 ]
ikona PDF Informacja na temat bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia - Fundusz Pracy 26-07-17 11:18 176.87KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po otrzymaniu bonu na zasiedlenie (Załącznik nr 2) - Fundusz Pracy 27-06-17 15:07 191.38KB pobierz
ikona PDF Zgoda współmałżonka Wnioskodawcy (Załącznik nr 3) - Fundusz Pracy 26-07-17 11:22 264.45KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach i aktualnych zobowiązaniach finansowych (Załącznik nr 4) - Fundusz Pracy 27-06-17 15:20 194.07KB pobierz
ikona PDF Zgoda współmałżonka poręczyciela (Załącznik nr 5) - Fundusz Pracy 26-07-17 11:23 265.46KB pobierz
ikona PDF Zaświadczenie o uzyskanych dochodach (Załącznik nr 6) - Fundusz Pracy 27-06-17 15:26 265.72KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w § 1 lit. b) umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie - Fundusz Pracy 07-11-17 10:38 260.87KB pobierz
ikona PDF Oświadczenie o pomocy publicznej - Fundusz Pracy 07-11-17 10:39 326.45KB pobierz
Utworzono: 2014-08-07 16:04 | Redagował: Iwona Skorek 2017-07-26 12:17-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9550
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNoiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1oiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl