Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmut_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJ_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pt_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZ_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYd_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694t_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJ_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOt_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJ_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorca, zainteresowany zatrudnieniem osoby po 50 roku życia, może skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która spełnia ten warunek.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
 • 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków w określonej wysokości :

a) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,

b) 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron powoduje, iż pracodawca nie wypełni warunku wskazanego w art. 57 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm. ), a zatem obowiązany jest do zwrotu uzyskanych refundacji.
Ustawodawca nie dopuszcza zatem skierowania innego bezrobotnego w sytuacji rozwiązania umowy za porozumieniem stron i to bez względu na fakt, która ze stron była inicjatorem takiego rozwiązania.

Pracodawca nie powinien godzić się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, gdyż zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy, zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres wskazany w obowiązującej go umowie.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia mogą być skierowane osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia i został ustalony dla nich II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowy a pracodawcą/przedsiębiorcą.

Organizatorem dofinansowania może być pracodawca lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą co najmniej 3 miesiące.

Pracodawca lub przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. w liczbie osób nie przekraczającej stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż..

Przedsiębiorca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. najwyżej jednego skierowanego bezrobotnego.

 

Kryteria dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż.:

 1. Możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację prac interwencyjnych w danym roku kalendarzowym.
 2. Ocena dotychczasowej współpracy z urzędem pracy, w tym wielkość udzielonej pomocy w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Możliwość realizacji oferty pracy utworzonej w związku z przyznaną refundacją, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

 

Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku według określonego wzoru wraz z załącznikami.
 2. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosku według kryteriów dotyczących oceny wniosków i poinformowanie wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o podjętej decyzji.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę przyznania dofinansowania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - przygotowanie umowy cywilno-prawnej o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż..
 5. Zatrudnienie osoby bezrobotnej, po uprzednim skierowaniu przez Urząd oraz dostarczenie do Urzędu uwierzytelnionej kserokopii umowy o pracę oraz deklaracji ZUS P ZUA.
 6. Składanie do 25-każdego dnia każdego miesiąca wniosku o wypłatę dofinansowania za każdy miesiąc zatrudnienia osoby bezrobotnej.
 7. Przelew środków na wskazany rachunek wnioskodawcy (następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę refundacji).
 8. Zatrudnianie osoby bezrobotnej przez wymagany umową okres.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).

 

Informacja dotycząca wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż. oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-39 lub w plikach do pobrania w zakładce Dla pracodawców / Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Utworzono: 2014-08-07 12:46 | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-26 13:34-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2471
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuugkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Sgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByegkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOgkul9qwef1G7qMPRZN0t_2DUSf6dw9WQbkmUt4gyj37J7H2t4D9_vutma_9lNvmH4dOlC47rMl5CNnc-OzpTm

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzt_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0B_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJ_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csah_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgp_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxF_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZ_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ad_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStd_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gN_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1_kO2RwO6c_E5ROX8rWZs9qwALq65GaoP9Fjlt2c2v8_P3_HeWAnZRvwjwLxJtkXv7ZELC_f9dzu-R5r9DAcSc--3RSpEIJn3JkebPug08VLKp6m_quYicOlqU5h0W0Pk

Projektowanie stron: IntraCOM.pl