Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Środki na podjęcie działalności

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

Środki na podjęcie działalności

Informacja dla bezrobotnego, absolwenta centrum integracji społecznej lub absolwenta klubu integracji społecznej zamierzającego założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej, znajduje się w plikach do pobrania lub tutaj.

Dofinansowanie odbywa się na podstawie n/w przepisów:

 1. ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.07.2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r., poz. 1380),
 3. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz.Urz.UE L 352/1 z 24.12.2013r.).

Jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielane zgodnie z w/w przepisami w wysokości nie wyższej niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, obowiązująca w dniu zawarcia umowy z bezrobotnym.

Środki stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach zasady de minimis.

 

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się bezrobotny, absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej, który:

 

 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania dołączy oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej;
 • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r.- Kodeks karny;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy;
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu,  realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu  Aktywacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych  lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie; 
 • złożył zgodny z aktualnym wzorem opracowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Urzędu Pracy www. pup.czestochowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
 • przedstawi formę zabezpieczenia zwrotu wnioskowanego dofinansowania;
 • spełnia warunki do uzyskania pomocy publicznej udzielanej w ramach zasady de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.(Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r.);
 • spełnia kryteria dostępu do realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie projektów i programów, w ramach których możliwe jest pozyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie jako bezrobotny minimum 30 dni licząc od dnia rejestracji i w dniu złożenia wniosku posiada ustalony przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie profil pomocy w ramach którego możliwe jest zastosowanie wnioskowanej przez bezrobotnego formy pomocy.

O środki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się absolwent centrum integracji społecznej oraz absolwent klubu integracji społecznej, który nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Ocena wniosków o dofinansowanie jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria:

 1. Możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.
 2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje wnioskodawcy-max.2 pkt.
 3. Wysokość wsparcia uzyskanego przez wnioskodawcę w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- max. 1 pkt.
 4. Ocena planowanego przedsięwzięcia dokonana w oparciu o przedłożony wniosek i biznes plan- max. 10 pkt.
 5. Lokalizacja miejsca wykonywania planowanej działalności gospodarczej w odniesieniu do obszaru działania PUP w Częstochowie- max. 1 pkt.
 6. Celowość i zasadność planowanych zakupów- max. 2 pkt.
 7. Wysokość środków własnych wnioskodawcy do sfinansowania planowanej działalności- max. 2 pkt.

 

Bezrobotny, absolwent centrum integracji społecznej lub absolwent klubu integracji społecznej, ubiegający się o środki składa następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • załączniki wymienione we wniosku, w tym:
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu (np. akt własności, umowa: najmu, wstępna/przedwstępna, przyrzeczenia, dzierżawy, użyczenia, nakaz płatniczy dla podatku od nieruchomości i rolnego),
 2. kserokopie posiadanych kwalifikacji (licencji, certyfikatów, uprawnień, pozwoleń, odbytych szkoleń i kursów, świadectw szkolnych, dyplomów) oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (świadectw pracy, umów zlecenia, umów o dzieło, zaświadczenia o dokonaniu wpisu lub wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej poświadczone przez właściwy urząd) jeżeli nie zostały złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Do dokumentów wystawionych poza granicami kraju wymagane jest tłumaczenie dokonane przez osobę uprawnioną. Koszty tłumaczeń dokumentów finansuje wnioskodawca,
 3. kontrakty, umowy przedwstępne, informacje o możliwości współpracy, zamówienia od odbiorców( zleceniodawców), listy intencyjne,
 4. w przypadku posiadania konta osobistego kserokopię umowy rachunku bankowego wnioskodawcy, zaświadczenie o posiadaniu rachunku lub wyciąg z konta,
 5. w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lekkim lub umiarkowanym zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia samodzielnie deklarowanej działalności.

Upoważnieni pracownicy Urzędu mogą przeprowadzić wizję w lokalu wskazanym przez wnioskodawcę jako miejsce wykonywania planowanej działalności gospodarczej.

 

Planowane wydatki w ramach dofinansowania winny zostać przeznaczone na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup: środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych i jednocześnie być bezpośrednio związane z planowaną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem, że:

 1. na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, można przeznaczyć dowolną część wnioskowanych środków,
 2. na zakup materiałów oraz towarów można przeznaczyć łącznie do 30 % wnioskowanych środków,
 3. na koszty wykonania strony internetowej/sklepu internetowwego i reklamy (np. wizytówki, szyldy, foldery, oklejenie samochodu) można przeznaczyć do 10 % wnioskowanych środków, za wyłączeniem zakupu usługi reklamowej na Facebooku.

 

Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na:

 1. wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów czy adaptacji lokalu oraz zakup nieruchomości i gruntu,
 2. wydatki związane z podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji,
 3. opłaty administracyjno – skarbowe np. podatki, koncesje, opłaty eksploatacyjne np. prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, polisy, leasing maszyn-urządzeń- pojazdów, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, ubezpieczenia, wynagrodzenie pracowników, koszty eksploatacyjne np. paliwo, ubezpieczenie OC i AC, przeglądy techniczne,
 4. rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie: akwizycji, ajencji, franczyzy, handlu obnośnego i obwoźnego, usług noclegowych, udzielania kredytów i pożyczek/pożyczek pod zastaw,
 5. wydatki związane z działalnością polegającą na tworzeniu sieci dystrybucji,
 6. wydatki związane z utworzeniem stanowiska pracy dla osoby planowanej do zatrudnienia,
 7. zakup pojazdów samochodowych i ich wyposażenia,
 8. zakup telefonów komórkowych, stacjonarnych, urządzeń typu GPS, billboardów, automatów samosprzedających i zręcznościowych, samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia krwi itp.,
 9. zakup dokonany w systemie ratalnym i w leasingu,
 10. zakup dokonany od członków rodziny będących w pierwszej linii pokrewieństwa z wnioskodawcą tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa i dzieci oraz od osób poręczających i ich współmałżonków,
 11. zakup dokonany od współmałżonka wnioskodawcy,
 12. odkupienie sprzętu, który wcześniej został zakupiony ze środków publicznych,
 13. rozpoczęcie działalności gospodarczej w lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza tożsama lub zbieżna rodzajowo z planowaną,
 14. rozpoczęcie działalności gospodarczej tożsamej lub zbliżonej rodzajowo do działalności prowadzonej przez współmałżonka wnioskodawcy,
 15. rozpoczęcie tej samej działalności gospodarczej, jeżeli wnioskodawca lub jego współmałżonek prowadził tę samą działalność ( lub o podobnym charakterze) w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 16. w przypadku działalności gospodarczych w zakresie wynajmu lub dzierżawy, środki trwałe i wyposażenie planowane do dalszego udostępniania nie mogą przekroczyć 20% kwoty wnioskowanych środków.

 

Zasady i etapy postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku dokonywanie korekt i uzupełnień nie jest możliwe.
 2. Weryfikacja formalna wniosku.
 3. Rozpatrzenie kompletnego wniosku według kryteriów dotyczących oceny wniosków w ciągu 30 dni licząc od daty jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostaje poinformowany w formie pisemnej w postaci papierowej o wysokości przyznanych środków i terminie zgłoszenia się w urzędzie w celu dopełnienia formalności. W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku, wnioskodawca uzyskuje uzasadnienie odmowy w formie pisemnej w postaci papierowej.Od negatywnego rozpatrzenia wniosku odwołanie nie przysługuje.
 4. Dopełnianie przez wnioskodawcę formalności związanych z zabezpieczeniem zwrotu dofinansowania w terminach wyznaczonych przez Urząd.
 5. Przygotowanie umowy o dofinansowanie działalności i ustalenie z wnioskodawcą terminu jej podpisania.
 6. Zawarcie umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w formie pisemnej i przekazanie środków na rachunek bankowy wnioskodawcy.
 7. Podjęcie przez bezrobotnego, absolwenta centrum integracji społecznej lub absolwenta klubu integracji społecznej działalności gospodarczej oraz dokonanie wydatkowania i rozliczenia otrzymanych środków na warunkach określonych w umowie.
 8. Ocena prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie m. in. poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Prowadzenie przez Biorcę działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 10. W przypadku gdy Biorca skorzysta z przysługującego mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo do zwrotu podatku naliczonego, jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy Urzędu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po upływie jej obowiązywania, w terminie:
  • 30 dni, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez Biorcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towaru i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu- w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Biorcy - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług,w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 

 

Udzielenie pomocy odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej po przedłożeniu zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w formie:

 • Poręczenia cywilnego
  Poręczycielami umowy są 2 osoby fizyczne z dochodem minimum 2.300 zł brutto miesięcznie:

  1) zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony ( min. 2 lata licząc od daty zawarcia umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej),

  2) emeryt/rencista (z rentą przyznaną na stałe) do 67 roku życia lub

  3) prowadzące działalność gospodarczą:

  - podlegającą polskim przepisom prawa,
  - działającą na rynku co najmniej 1 rok,
  - posiadającą uregulowane rozliczenia z Urzędami: Skarbowym i ZUS. Koszty stosownych zaświadczeń potwierdzających brak zaległości w w/w Urzędach ponosi poręczyciel,
  - nie będącą w stanie likwidacji lub upadłości.

  W przypadku osób zatrudnionych zakład pracy wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia na druku, który wnioskodawca po przyznaniu dofinansowania pobiera z tut. Urzędu, pok. 6.
  Emeryci/renciści przedstawiają decyzję z ZUS o wysokości przyznanego świadczenia oraz trzy ostatnie odcinki emerytury/renty lub wyciągi z rachunku bankowego.

  Prowadzący działalność przedkłada dokumenty potwierdzające dochód firmy za ostatnie 3 miesiące prowadzenia działalności (kserokopię ostatniego, złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania rocznego wraz z oryginałem do wglądu, zestawienie finansowe obejmujące miesięczne wysokości dochodów firmy).

  Poręczyciel przedkłada dodatkowo oświadczenie o uzyskanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia.

  Poręczyciele oraz współmałżonek Biorcy podpisują w tut. Urzędzie Pracy umowę poręczenia w terminie ustalonym z PUP. Współmałżonkowie poręczycieli, jeśli nie została sądownie lub notarialnie ustanowiona rozdzielność majątkowa wyrażają zgodę na poręczenie w obecności pracownika tut. Urzędu.

  Wyłącza się możliwość udzielenia poręczenia przez osoby, które osiągają dochód z dwóch lub więcej źródeł, a kwota osiągniętego dochodu z każdego źródła jest mniejsza niż 2.300 zł brutto oraz przez osoby, które do dnia podpisania umowy poręczenia posiadają zobowiązania finansowe wobec tutejszego Urzędu z tytułu innych umów.

  FORMALNOŚCI ZAŁATWIANE SĄ PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE.
 • Weksel z poręczeniem wekslowym:
  Poręczycielem wekslowym może być osoba fizyczna spełniająca warunki jak przy poręczeniu cywilnym. Wymagane jest notarialne poświadczenie podpisów poręczycieli na wekslu.

  FORMALNOŚCI ZAŁATWIANE SĄ PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE.
 • Gwarancja bankowa:
  Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie , w której wskazana jest kwota wraz z odsetkami bank wystawia gwarancję na rzecz PUP na okres 3 lat.

  Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku (gwaranta), podjętym na zlecenie Klienta (zleceniodawcy), do wypłacenia osobie uprawnionej (beneficjentowi PUP) określonej sumy pieniężnej po otrzymaniu pisemnego żądania beneficjenta stwierdzającego, że zleceniodawca nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych gwarancją bankową.

  FORMALNOŚCI ZAŁATWIANE SĄ PRZEZ BIORCĘ PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE A PRZED WYPŁATĄ DOFINANSOWANIA.
 • Zastaw na prawach lub rzeczach:
  W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy zastawu. Na jej podstawie ustanawia się na określonej ruchomości takie zabezpieczenie oraz wpis zastawu do rejestru zastawów.

  Umowa zawierana jest pomiędzy wierzycielem a osoba uprawnioną do rozporządzania rzeczą mającą stanowić przedmiot zastawu.

  FORMALNOŚCI ZAŁATWIANE SĄ PRZEZ BIORCĘ WE WŁAŚCIWYM SĄDZIE REJESTROWYM PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE A PRZED WYPŁATĄ DOFINANSOWANIA.
 • Blokada rachunku bankowego:
  Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, w której wskazana jest kwota wraz z odsetkami bank wystawia blokadę na rzecz PUP na okres 3 lat. Blokada polega na tym, że na rachunku bankowym zostaje zablokowana kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania określonego zobowiązania. W czasie obowiązywania blokady posiadacz rachunku bankowego nie może dysponować zablokowanymi środkami ani też podejmować środków będących przedmiotem blokady.

  FORMALNOŚCI ZAŁATWIANE SĄ PRZEZ BIORCĘ PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE.
 • Zgoda na dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego:
  Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, w której wskazana jest kwota wraz z odsetkami notariusz wystawia akt na rzecz PUP na okres 3 lat.

  FORMALNOŚCI ZAŁATWIANE SĄ PRZEZ BIORCĘ PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE A PRZED WYPŁATĄ DOFINANSOWANIA.

Koszty zabezpieczenia ponosi Biorca.

PUP zastrzega sobie wybór proponowanej formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

Zawarcie umowy może nastąpić tylko pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego aż do dnia jej podpisania.
Rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej winno nastąpić po dniu wpływu środków na podjęcie działalności gospodarczej na wskazany przez bezrobotnego rachunek bankowy i utracie przez bezrobotnego statusu osoby bezrobotnej w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Podjęcie działalności winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku nieposiadania przez Biorcę nr NIP, w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Biorca złoży wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do właściwego urzędu miasta/gminy z uwzględnieniem, iż rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej może nastąpić po utracie przez bezrobotnego statusu osoby bezrobotnej w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Dokonując rejestracji działalności gospodarczej wskazać można wyłącznie symbole rodzaju działalności PKD wyszczególnione w pkt.3 wniosku, zgodne z rodzajem planowanej działalności, na prowadzenie której przyznano dofinansowanie.

Wydatki winny być dokonane przez Biorcę zgodnie ze szczegółową specyfikacją zakupów ujętą we wniosku i w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Biorca zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji z uwzględnieniem podatku od towarów i usług w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej określonego w CEIDG.

Wydatki poniesione przez Biorcę z dofinansowania rozliczane są wyłącznie w oparciu o rachunki i faktury wystawione przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą  imiennie na Biorcę lub na firmę Biorcy, na których winny zostać wykazane parametry techniczne lub inne cechy identyfikujące nabytą rzecz.

Udokumentowaniem daty poniesienia wydatku na podstawie faktury lub rachunku jest np: adnotacja ,,zapłacono gotówką”, druk KP- dowód wpłaty, potwierdzenie odbioru pieniędzy, wyciąg z konta potwierdzający transakcję, ksero przelewu, list przewozowy i inne.

W przypadku płatności za towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji zakupów przelewem lub kartą płatniczą, płatność winna być dokonana wyłącznie z rachunku bankowego Biorcy, wskazanego w umowie.

Datą wydatkowania otrzymanego dofinansowania w przypadku płatności przelewem i kartą płatniczą jest data obciążenia rachunku bankowego Biorcy kwotą wydatku. Urząd nie uznaje do właściwego rozliczenia dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dowodów niepotwierdzających w sposób wiarygodny i jednoznaczny poniesienie określonych wydatków przez Biorcę.

W przypadku zakupu:

 • strony internetowej, w celu udokumentowania poniesienia wydatku Biorca poda adres strony internetowej a Urząd Pracy potwierdzi jej uruchomienie,
 • używanego sprzętu wymagane jest udokumentowanie, iż poprzedni właściciel nie sfinansował zakupu tego sprzętu ze środków publicznych,
 • dokonanego poza granicami kraju, do przedkładanych faktur i rachunków wymagane jest tłumaczenie dokonane przez osobę uprawnioną. Koszty tłumaczeń dokumentów finansuje Biorca,
 • sprzętu, wyposażenia i strony internetowej, współfinansowanych ze środków EFS wymagane jest ich oznaczenie zgodnie ze wzorem oznakowania projektu,w ramach którego pozyskał Biorca środki na podjęcie działalności gospodarczej, dostępnym na stronie internetowej PUP w Częstochowie: www.pup.czestochowa.pl, zakładka: Dla bezrobotnych, podzakładka: Środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • poprzez sklep internetowy z użyciem transakcji ,,za pobraniem”, dodatkowo należy przedłożyć list przewozowy jako dowód zapłaty kurierowi za przesyłkę,
 • z wykorzystaniem specjalnych systemów płatności internetowych (np. PayU, PayPal, Dotpay) należy w tytule przelewu wskazać dokładne dane dotyczące zakupu lub od sprzedawcy uzyskać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za zakup, uwzględniający dane kupującego oraz nr faktury/rachunku lub dane dotyczące zakupu.

 

Dofinansowanie otrzymane, a nie wydatkowane przez Biorcę podlega zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Datą dokonania zwrotu jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu.

Działalność, na którą uzyskano pomoc powinna być prowadzona przez minimum 12 miesięcy i w tym okresie Biorca winien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia tej działalności.

Biorca w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie może podejmować zatrudnienia.

W okresie trwania umowy nie wolno zawieszać, likwidować czy zmieniać rodzaju działalności gospodarczej, na którą udzielono dofinansowania.

W przypadku śmierci Biorcy, zwrotu wypłaconego dofinansowania dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

Niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej spowoduje obowiązek zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

Jeżeli osoba bezrobotna, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, prowadziła działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy, jest zobowiązana dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Niedotrzymanie innych warunków umowy o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej spowoduje obowiązek zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi.

  

Obsługa klientów w godz.7³º-14ºº, pokój 6 po uprzednim pobraniu numerkaz automatu biletowego znajdującego się na parterze Urzędu(przycisk Bezrobotni a następnie Środki na podjęcie działalności gospodarczej).

 

 Informacja dotycząca terminów naboru wniosków, udzielenia pomocy na podjęcie działalności gospodarczej oraz druk wniosku są dostępne do pobrania w pokoju nr 6 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, tel. 34 370 61 40 lub 50 lub poniżej w Plikach do pobrania.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 13 ]
ikona PDF Informacja na temat środków przyznawanych jednorazowo bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Fundusz Pracy 28-07-17 14:50 216.37KB pobierz
ikona PDF Informacja na temat środków przyznawanych jednorazowo opiekunom osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28-07-17 15:06 281.87KB pobierz
ikona DOC Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - Fundusz Pracy (.doc) 28-07-17 14:58 272KB pobierz
ikona PDF Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - Fundusz Pracy (.pdf) 28-07-17 14:58 548.14KB pobierz
ikona PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 13-03-17 15:12 412.96KB pobierz
ikona PDF Wzór umowy poręczenia 27-01-17 12:30 292.8KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - FP 30-01-17 12:24 354.55KB pobierz
ikona DOC Informacja na temat założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej 2014 27-01-17 12:29 122.5KB pobierz
ikona DOC PKD 2007 - schemat 27-01-17 12:29 1.41MB pobierz
ikona DOC PKD 2007 - wyjaśnienia 27-01-17 12:29 4.51MB pobierz
ikona DOC PKD klucz 2007-2004 27-01-17 12:29 2.68MB pobierz
ikona DOC Wniosek o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 2014 27-01-17 12:29 176KB pobierz
ikona DOC Wniosek o środki na założenie spółdzielni socjalnej 2014 27-01-17 12:29 175.5KB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-07-31 08:35-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 23238
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXussgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1ksgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMsgpNfTwSaw5y9cGNVaRRrQhUYEraclCkjw5PN3z7kRQ2SiFMNHsbtSfwpeDZcpolETLxF963h9qP6DPAyfMCv

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0ezQywSUUli6A975DKmu0ONfrswJsY-vDqTsctgJhMUAGIusDaWOZHXqXECyKYgwkd3Fv1Y88yIIPxI9q7fIWD

Projektowanie stron: IntraCOM.pl