Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Ekonomia społeczna

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna obejmuje działalność instytucji i organizacji, których głównym celem jest realizacja zadań społecznych, a nie maksymalizacja zysku.
W związku z rosnącą rolą sektora pozarządowego i kapitału społecznego w rozwoju lokalnym , podmioty ekonomii społecznej będą odgrywać istotną rolę w polityce społecznej i gospodarczej regionu, poprzez dostarczanie usług społecznych związanych z aktywizacją zawodową i integracją społeczną.

W Polsce istnieje dość szeroki katalog podmiotów, które możemy nazwać przedsiębiorstwami społecznymi. Działalność każdego z nich regulowana jest innymi przepisami prawa. Możemy tu wyliczyć:

 • spółdzielnie socjalne (w tym spółdzielnie socjalne zakładane przez osoby prawne), działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych i prawa spółdzielczego,
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) prowadzące działalność ekonomiczną (w postaci działalności gospodarczej czy wyodrębnionego podmiotu, np. spółki z o.o. lub akcyjnej, niektórzy zaliczają do tego grona również organizacje pozarządowe prowadzące w sposób stały i regularny odpłatną działalność statutową), działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach,
 • centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS), działające na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), działające na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz spółdzielnie osób prawnych, działające na podstawie prawa spółdzielczego,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne działające w celach społecznych.

Na razie nie ma w Polsce prawa, które regulowałoby działania wszystkich przedsiębiorstw społecznych bez względu na ich formę prawną, choć trwają prace nad ustawą, która podmiotom realizującym cele społeczne za pomocą działalności gospodarczej nadawałaby status uprawniający pod pewnymi warunkami do wielu ulg i uprawnień.

 

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) – działa w oparciu m.in. o ustawę o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem funkcjonowania ZAZ jest wsparcie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rehabilitacji społeczno-zawodowej poprzez pracę. ZAZ nie jest odrębną osobą prawną, a jedynie wyodrębnioną jednostką w instytucji tworzącej ZAZ. ZAZ utworzyć może gmina lub powiat lub organizacja pozarządowa, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 

Spółki z o.o. i spółki akcyjne działające w celach społecznych. Spółki te funkcjonują na mocy kodeksu spółek handlowych. Spółki takie zwyczajowo nazywa się spółkami non-profit. Spółki non-profit, które w swoich aktach założycielskich zamieściły zapis o zakazie podziału zysku między udziałowców/akcjonariuszy i określiły cel społeczny swojego działania, mogą na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Mogą również prowadzić działalność pożytku publicznego, co oznacza m.in. korzystanie ze środków publicznych. Spółki mogą być zakładane m.in. przez organizacje pozarządowe czy JST.

Podmiotem ekonomii społecznej pozwalającym utworzyć własne przedsiębiorstwo osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym jest spółdzielnia socjalna.

Spółdzielnię socjalną mogą założyć:

 1. osoby bezrobotne,
 2. absolwenci centrum integracji społecznej (CIS)
 3. absolwenci klubu integracji społecznej (KIS)
 4. bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, zwalniani
 5. zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźcy realizujących indywidualny program integracji,
 6. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.- posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
 7. inne osoby niż wskazane wyżej, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli;
 8. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego;
 9. kościelne osoby prawne.

Spółdzielnia socjalna nie może liczyć mniej niż pięciu założycieli jeżeli założycielami są osoby fizyczne i dwóch, jeżeli założycielami są osoby prawne. Natomiast liczba członków spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć i nie większa niż pięćdziesiąt osób. Wyjątek stanowi tu spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych. Wówczas ilość członków może być większa niż pięćdziesiąt osób.

 

Etapy zakładania spółdzielni socjalnej

Osoby, które zamierzają utworzyć spółdzielnię socjalną muszą mieć pomysł na działalność gospodarczą. Jeżeli zbierze sie grupa osób, które chcą powołać spółdzielnie socjalną i będą miały pomysł na działalność, wówczas powinien powstać dokument określający cele i zasady funkcjonowania tworzonej spółdzielni – statut, który musi być zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu.

 

Statut spółdzielni musi zawierać niezbędne elementy, takie jak:

 • nazwa spółdzielni zawierająca oznaczenie "Spółdzielnia Socjalna",
 • przedmiot działalności spółdzielni (działania wykonywane w ramach działalności gospodarczej wymienione zgodnie z kategoriami opisanymi w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej oraz informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej),
 • teren działania (obszar w obrębie, którego spółdzielcy maja zamiar sprzedawać towary lub usługi) i siedziba,
 • czas trwania, o ile spółdzielnia została założona na czas określony,
 • prawa, obowiązki i zasady przyjmowania, wykreślania czy wykluczania członków spółdzielni socjalnej,
 • zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej, w tym: zarządu, walnego zgromadzenia członków oraz rady nadzorczej,
 • zasady wprowadzania zmian w statucie,
 • sposób podziału, połączenia sie, a także likwidacji spółdzielni socjalnej,
 • zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat,
 • wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek zobowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki braku wniesienia udziału w terminie.

Gdy statut będzie już gotowy, musza go podpisać wszyscy członkowie przyszłej spółdzielni. Po podpisaniu statutu, podczas zebrania założycielskiego, musi powstać wniosek o rejestracje spółdzielni oraz dokumentacja założycielska Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej, m.in. uchwała Walnego Zgromadzenia o przyjęciu statutu, uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej oraz uchwała o powołaniu organów spółdzielni socjalnej.

W ciągu siedmiu dni od zebrania założycielskiego członkowie spółdzielni musza ją zarejestrować. Spółdzielnie socjalne rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym na takich samych zasadach jak wszystkie spółdzielnie. Są natomiast zwolnione z opłaty za rejestrację i ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółdzielnia socjalna podlega tym samym przepisom, co przedsiębiorstwa, m.in. prawu pracy, ustawie o rachunkowości, prawu podatkowemu, itd. Prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego i za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.

Spółdzielnia socjalna, działając na otwartym rynku pracy, a więc w warunkach ekonomicznej konkurencji, podlega tym samym zasadom, co firmy komercyjne: musi pozyskać i utrzymać odbiorców swoich towarów lub usług, zapewnić sobie zyski i utrzymać płynność finansowa.

Jeśli spółdzielnia liczy więcej niż 15 członków, musi powołać radę nadzorczą. Jeśli mniej, wówczas funkcje rady nadzorczej pełni Wolne Zgromadzenie, gdzie każdy członek spółdzielni ma prawo kontrolowania jej działalności, a głos każdego jest tak samo ważny, bez względu na wysokość udziałów.

 

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółdzielni socjalnej to:

 1. wniosek o rejestrację spółdzielni, do którego dołącza się:
  zaświadczenie powiatowego urzędu pracy, potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zaświadczenie potwierdzające bycie absolwentem CIS lub KIS, zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnie socjalna warunków (bycie osobą bezdomną, uzależnioną od alkoholu, uzależnioną od narkotyków, chorą psychicznie, zwalnianą z zakładów karnych, uchodźcą), o których mowa w art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późniejszymi zmianami) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną,
 2. statut spółdzielni,
 3. uchwałę Walnego Zgromadzenia o uchwaleniu statutu,
 4. uchwałę Walnego Zgromadzenia o powołaniu spółdzielni,
 5. uchwałę Walnego Zgromadzenia o powołaniu organów spółdzielni socjalnej,
 6. protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia spółdzielni socjalnej.

Sąd rejestrowy ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku o rejestrację spółdzielni.

 

Źródła finansowania spółdzielni socjalnych

W funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa niezmiernie ważna jest kwestia pozyskania źródeł finansowania działalności gospodarczej (zapewnienie środków na zatrudnienie pracowników, zakup sprzętu i maszyn, kupno lub wynajem lokalu). Jest to szczególnie istotne na początku istnienia przedsiębiorstwa, kiedy firma nie ma jeszcze stałych odbiorców usług czy produktów, nie ma wyrobionej i ugruntowanej marki i pozycji na rynku.

Spółdzielnia socjalna może uzyskać pomoc finansowa ze strony państwa lub ze środków unijnych.

 

Informacje na temat wsparcia oraz szczegółowe warunki uzyskania pomocy:

 

Uregulowania prawne dotyczące ekonomii społecznej

 • Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tekst jednolity z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 225),
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ).

 

Spółdzielczość:

 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210, z późn. zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. 2006.94.651, z późn. zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 456.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu, Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1367.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego, Dz.U. 2007 nr 149 poz. 1051.

 

Zatrudnienie:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2003.122.1143, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004.99.1001, z późniejszymi zmianami.

 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1994, Nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 850

 

Działalność pożytku publicznego:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.03.96.873, z późn. zmianam

 

Pomoc społeczna:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 64, poz. 593, z poźn. Zmianami

 

Uregulowania europejskie:

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI))
Utworzono: 2013-12-30 14:11 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-11 10:07-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1488
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMmcQMLAvY7FT_qDOPoYB8IG7O0a8HjSxGPwpS-M2aj3Q

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNDABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1DABCrbH9tO7X4tnUaRwXDV2T6NB0CN29qOnLUmA1LcQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl