Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (w rozumieniu art.675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy) dla:

 • skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub
 • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 4. dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

 

Grant przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis na podstawie umowy zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą.

 

Obowiązki pracodawcy/przedsiębiorcy

Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z powyższego warunku lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Zwrot grantu następuje:

 1. w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym ww. warunek nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
 2. w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

 

Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.
 2. Weryfikacja formalna wniosku.
 3. Zawarcie umowy, w przypadku nie uwzględnienia wniosku informacja pisemna o przyczynach nieprzyznania grantu.
 4. Utworzenie stanowiska i zatrudnienie osoby bezrobotnej po uzyskania skierowania z Urzędu.
 5. Wypłata grantu.
 6. Utrzymanie stanowiska i zatrudnienie osoby bezrobotnej przez wymagany umową okres.

 

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).

 

Informacja dotycząca grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 7 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-37 lub tutaj.

Utworzono: 2014-08-07 13:27 | Redagował: Iwona Skorek 2015-08-11 09:49-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1366
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNGK-HUaUdXZcoGEXLnS3WdQEX5a_ZO9VfARubZr9rX_g

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPepGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3epGkUqTOvPnjVOCW5qJqoho928Ow5tD9owYhHrPrRtg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl