Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Szkolenia » Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Starosta może na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Zasady udzielania pożyczek szkoleniowych

 1. Urząd rozpatruje wnioski o pożyczkę biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, możliwość podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia oraz wysokość posiadanych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.
 2. Wysokość pożyczki szkoleniowej jest ustalana z uwzględnieniem wysokości kosztów szkolenia, uwiarygodnienia możliwości terminowego jej zwrotu oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy.
 3. Umowa o udzielenie pożyczki szkoleniowej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Integralną część umowy stanowi plan spłaty pożyczki szkoleniowej.
 4. Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej jest rozpatrywany pod warunkiem dołączenia do wniosku następujących dokumentów:
  • informacji wydanej przez instytucję szkoleniową zawierającej jej nazwę, adres, temat szkolenia, termin, koszt,
  • uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia po ukończeniu szkolenia
  • zaświadczeń potwierdzających miesięczne dochody poręczycieli na poziomie co najmniej 2300zł brutto w dniu złożenia wniosku. Wynagrodzenie poręczyciela winno być wolne od obciążeń (sądowych, administracyjnych, alimentacyjnych), pracodawca poręczyciela nie jest w stanie upadłości ani likwidacji. W przypadku, gdy wnioskowana kwota pożyczki szkoleniowej przekracza wysokość przedstawionych dochodów przez jednego poręczyciela, wymagane jest przedstawienie kolejnych poręczycieli tak, aby suma ich dochodów była równa lub wyższa od wnioskowanej kwoty pożyczki szkoleniowej.
 5. Dokonując weryfikacji wniosku o udzielenie pożyczki szkoleniowej ocenia się:
  • możliwość podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
  • zapotrzebowanie na rynku pracy na umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia,
  • możliwość spłaty pożyczki szkoleniowej.
 6. Pożyczka szkoleniowa wypłacana jest w jednej transzy i przekazywana na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.
 7. Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana.
 8. Przez cały czas trwania umowy pożyczki szkoleniowej Urząd ma prawo do kontroli jej przebiegu.

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczki na szkolenie [ 4 ]
ikona PDF Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia 06-02-17 14:08 450.54KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia - uprawdopodobnienie zatrudnienia 18-08-16 15:17 436.89KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia - oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności 18-08-16 15:18 552.66KB pobierz
ikona PDF Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia - zaświadczenie 18-08-16 15:19 237.04KB pobierz
Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 10:04-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1114
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNZ4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1Z4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl