Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Szkolenia » Studia podyplomowe

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmIbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYcbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694sbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFIbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOsbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnIbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1065)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz 667)

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta zawiera z osobą umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych, kwota wydatkowania na ich finansowanie z Funduszu Pracy, podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20 % zasiłku.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje odszkodowanie z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio do poszukującego pracy, który:

 1. Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. Jest żołnierzem rezerwy,
 6. Pobiera rentę szkoleniową,
 7. Pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. Jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha ustawy

Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy przepisy dotyczące osób bezrobotnych stosuje się odpowiednio. Osobom tym w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

Przy ocenie wniosku o sfinansowanie studiów podyplomowych brane będą pod uwagę:

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie studiów podyplomowych
 2. Analiza rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na wnioskowane kwalifikacje/umiejętności
 3. Opinia doradcy klienta, specjalisty ds. rozwoju zawodowego a w uzasadnionych przypadkach opinia doradcy zawodowego

Studia podyplomowe w przypadku, gdy osoba zainteresowana sfinansowaniem studiów podyplomowych aktualnie odbywa szkolenie lub staż – nie będą finansowane.

Pomoc w formie dofinansowania studiów podyplomowych udzielana jest do wysokości 3 000,00 zł w roku kalendarzowym 2017 na jednym kierunku studiów. Osoby, które uzyskały wsparcie w formie dofinansowania studiów podyplomowych w poprzednich latach, nie będą mogły skorzystać z dofinansowania w roku bieżącym.

 

 

Utworzono: | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-29 10:04-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2789
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RAVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMVX6nThT9re0u7C8eauF73V8oxTOCBZe4hyr3Aa_PyCA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0AbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZIbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgobGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxEbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMbGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0bGpSIK8RINUrFLUloDZoUJ8G2zWMLGOa89o5aPGeICw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl