Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie

ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa

tel. 34 370-61-00
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Świadczenie aktywizacyjne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne - może zostać przyznane pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną.

Osobami kierowanymi w ramach świadczenia aktywizacyjnego mogą być wyłącznie osoby bezrobotne powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad osobą zależną, które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotne zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
 • 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 9 miesięcy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu.

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis na podstawie umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowy a pracodawcą/przedsiębiorcą, w której określony zostanie dokładny czas trwania zatrudnienia, a także kwota świadczenia aktywizacyjnego.

 

Kryteria dotyczące oceny wniosków o świadczenia aktywizacyjne:

 1. Możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację świadczeń aktywizacyjnych w danym roku kalendarzowym.
 2. Ocena dotychczasowej współpracy z urzędem pracy, w tym wielkość udzielonej pomocy w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Możliwość realizacji oferty pracy utworzonej w związku z przyznaną refundacją, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku według określonego wzoru wraz z załącznikami.
 2. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosku według kryteriów dotyczących oceny wniosków i poinformowanie wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o podjętej decyzji.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia refundacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - przygotowanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie aktywizacyjne.
 5. Zatrudnienie osoby bezrobotnej, po uprzednim skierowaniu przez Urząd oraz dostarczenie do Urzędu uwierzytelnionej kserokopii umowy o pracę oraz deklaracji ZUS P ZUA.
 6. Składanie do 25-każdego dnia każdego miesiąca wniosku o wypłatę refundacji za każdy miesiąc zatrudnienia osoby bezrobotnej.
 7. Przelew środków na wskazany rachunek pracodawcy (następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę refundacji).
 8. Zatrudnianie osoby bezrobotnej przez wymagany umową okres.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1)

Informacja dotycząca świadczenia aktywizacyjnego oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-39 lub w zakładce Dla pracodawców / Świadczenia aktywizacyjne.

Utworzono: 2014-08-07 11:59 | Redagował: Iwona Skorek 2017-06-26 12:02-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2797
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXut32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RB32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_R32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1l32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByd32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsN32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDN32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDR32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtN32YnWgL3q4-XLszkjb9VkSRwFZkwEPrzT_wOSF7PfEw

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3ldxFrxRtB_L9RkkTmsh7B2qVuQAUcDTxhVQWC3CEVnA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl