Staże

Tutejszy Urząd organizuje staże dla osób bezrobotnych w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 149),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywaniastażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142 z 2009r. poz.1160 ).

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Bezrobotni do 30 roku życia mogą być skierowani do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy podpisanej między PUP a organizatorem.

Organizator występuje z pisemnym wnioskiem o zorganizowanie stażu dla określonej liczby bezrobotnych, z określeniem stanowisk, poziomem wykształcenia oraz minimalnymi kwalifikacjami do podjęcia stażu.

Do wniosku organizator zobowiązany jest dołączyć program stażu wg załącznika nr 1, który jest integralną częścią do umowy.

Organizatorem stażu może być przedsiębiorca prowadzący działalność co najmniej 3 miesięce.

Organizator może wnioskować o zorganizowanie stażu maksymalnie dla takiej liczby bezrobotnych ilu zatrudnia pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy organizator stażu nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę może wnioskować o organizację stażu tylko dla 1 osoby.

Na staż nie mogą być kierowane osoby będące w pierwszej linii pokrewieństwa z Pracodawcą tj. współmałżonkowie, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i dzieci.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Bezrobotny nie może odbywać stażu na tym samym stanowisku, na którym wcześniej uzyskał co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe.

Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje urząd o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu.


Przy ocenie wniosków o organizację staży uwzględnione będą następujące kryteria i uwarunkowania:

 

 1. Możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację staży w danym roku kalendarzowym.
 2. Liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu, spełniających kryteria zawodowe określone we wniosku i kwalifikujących się do odbycia stażu - max 1 pkt.
 3. Potrzeby lokalnego rynku pracy / czy kwalifikacje uzyskane w trakcie stażu są poszukiwane na rynku pracy / max 1 pkt.
 4. Lokalizacja siedziby wnioskodawcy i miejsca odbywania stażu w odniesieniu do obszaru działania PUP Częstochowa – max 2 pkt.
 5. Deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie odbywania stażu – max 10 pkt.
 6. Ocena dotychczasowej współpracy z urzędem pracy, w tym wywiązywanie się z warunków wcześniej zawartych umów w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – max 5 pkt.

 


Zasady i etapy postępowania:

 

 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
 2. Rozpatrzenie wniosku według przyjętych kryteriów. O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator stażu powiadamiany jest w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest z organizatorem umowa o zorganizowanie stażu.
 4. Wydanie skierowania bezrobotnemu w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia stażu u organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do przyjęcia na staż kierowanego przez PUP bezrobotnego oraz potwierdzenia przyjęcia, w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu skierowania.
 6. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 7. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 8. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez PUP.
 9. Organizator umożliwia bezrobotnemu zgłaszanie się do PUP w celu złożenia poświadczenia odbywania stażu.
 10. Organizator ma obowiązek dostarczyć w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca listę obecności podpisaną przez bezrobotnego. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni po każdych 30 dniach odbywania stażu. W pierwszym miesiącu odbywania stażu dni wolne płatne nie przysługują . Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu. Za dni wolne o których mowa wyżej przysługuje stypendium.
 11. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 12. Organizator po zakończeniu stażu jest zobowiązany do potwierdzenia sprawozdania z przebiegu stażu, wydania opinii o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. Kopię opinii organizator dostarcza do Urzędu Pracy niezwłocznie, nie później niż 7 dni, po zakończeniu realizacji programu.
 13. Organizator umożliwi stażyście ocenę programu w formie pisemnej.

 

Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 14 ]
    Informacja dotycząca organizacji stażu - Fundusz Pracy Informacja dotycząca organizacji stażu - Fundusz Pracy 207.28KB pobierz
    Informacja dotycząca organizacji stażu - Europejski Fundusz Społeczny Informacja dotycząca organizacji stażu - Europejski Fundusz Społeczny 217.36KB pobierz
   Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Fundusz Pracy Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Fundusz Pracy 140.98KB pobierz
   Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Europejski Fundusz Społeczny Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Europejski Fundusz Społeczny 320.88KB pobierz
  Program stażu - Fundusz Pracy Program stażu - Fundusz Pracy 125.75KB pobierz
  Program stażu - Europejski Fundusz Społeczny Program stażu - Europejski Fundusz Społeczny 195.73KB pobierz
 Lista obecności na stażu - Fundusz Pracy Lista obecności na stażu - Fundusz Pracy 299.44KB pobierz
 Lista obecności na stażu - Europejski Fundusz Społeczny Lista obecności na stażu - Europejski Fundusz Społeczny 327.23KB pobierz
 Wzór oznakowania miejsca stażu - Europejski Fundusz Społeczny - PO WER Wzór oznakowania miejsca stażu - Europejski Fundusz Społeczny - PO WER 138.36KB pobierz
Informacja dotycząca organizacji stażu - RPO WSL Informacja dotycząca organizacji stażu - RPO WSL 357.65KB pobierz
Lista obecności na stażu - RPO WSL Lista obecności na stażu - RPO WSL 353.97KB pobierz
Program stażu - RPO WSL Program stażu - RPO WSL 320.88KB pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPO WSL Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPO WSL 366.92KB pobierz
Wzór oznakowania miejsca stażu - RPO WSL Wzór oznakowania miejsca stażu - RPO WSL 274.78KB pobierz

Do góry Wróć
zapisz jako PDF Zapisz jako PDF   drukuj stronę Drukuj stronę   powiadom znajomego Powiadom znajomego