Staże

Tutejszy Urząd organizuje staże dla osób bezrobotnych w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( tekst jednolity Dz.U.z 2013r.poz 674 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywaniastażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142 z 2009r. poz.1160 ).

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Bezrobotni do 30 roku życia mogą być skierowani do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy podpisanej między PUP a organizatorem.

Organizator występuje z pisemnym wnioskiem o zorganizowanie stażu dla określonej liczby bezrobotnych, z określeniem stanowisk, poziomem wykształcenia oraz minimalnymi kwalifikacjami do podjęcia stażu.

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • program stażu wg załącznika nr 1, który jest integralną częścią do umowy.

Organizatorem stażu może być przedsiębiorca prowadzący działalność co najmniej 3 miesięce.

Organizator   może wnioskować o zorganizowanie stażu  maksymalnie dla takiej liczby bezrobotnych ilu zatrudnia  pracowników   w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy organizator stażu  nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę może wnioskować o organizację stażu tylko dla 1 osoby.

Na staż nie mogą być kierowane  osoby będące w pierwszej linii pokrewieństwa z Pracodawcą tj.współmałżonkowie, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i dzieci.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje urząd o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu.


Przy ocenie wniosków o organizację staży uwzględnione będą następujące kryteria i uwarunkowania:

 • możliwości finansowe wynikające z wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację staży w danym roku kalendarzowy;
 • liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu, spełniających kryteria zawodowe określone we wniosku i  kwalifikujących  się do odbycia stażu - max 1 pkt.;
 • potrzeby lokalnego rynku pracy / czy kwalifikacje uzyskane w trakcie stażu są poszukiwane na rynku pracy /  max 1 pkt.;
 • lokalizacja siedziby wnioskodawcy i  miejsca odbywania stażu w odniesieniu do obszaru działania PUP Częstochowa – max 2 pkt.;
 • deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie odbywania stażu – max 10 pkt.;
 • ocena dotychczasowej współpracy z urzędem pracy, w tym wywiązywanie się z warunków wcześniej zawartych umów – max 5 pkt.


Zasady i etapy postępowania:

 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
 2. Rozpatrzenie wniosku według przyjętych kryteriów. O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator stażu  powiadamiany jest w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest z organizatorem umowa o zorganizowanie stażu.
 4. Wydanie skierowania bezrobotnemu w Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia stażu u organizatora.
 5. rganizator zobowiązuje się do przyjęcia na staż kierowanego przez PUP bezrobotnego  oraz  potwierdzenia przyjęcia, w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu  skierowania.
 6. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 7. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.
 8. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez PUP.
 9. Organizator umożliwia bezrobotnemu zgłaszanie się do PUP w celu złożenia poświadczenia odbywania stażu.
 10. Organizator ma obowiązek dostarczyć w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca listę obecności podpisaną przez bezrobotnego. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż    organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni po każdych 30 dniach odbywania stażu. W pierwszym miesiącu odbywania stażu dni wolne płatne nie przysługują . Za   ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu. Za dni wolne o których mowa wyżej przysługuje stypendium.
 11. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 12. Organizator po zakończeniu stażu jest zobowiązany do potwierdzenia sprawozdania z przebiegu stażu, wydania opinii o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. Kopię opinii organizator dostarcza do Urzędu Pracy niezwłocznie, nie później niż 7 dni, po zakończeniu realizacji programu.

Uwaga: Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Częstochowa środków finansowych z Funduszu Pracy.

 


 

WZÓR UMOWY

Umowa o odbywanie stażu przez bezrobotnego
Umowa nr

zawarta w dniu ………………. pomiędzy Prezydentem Miasta Częstochowy reprezentowanym przez:
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy…………………………….
działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy
zwanym dalej "Urzędem", a

……………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej " Organizatorem"

§ 1

1. Organizator zorganizuje staż dla …………..bezrobotnego skierowanego przez Urząd, bez nawiązania stosunku pracy, na następujących stanowiskach lub w zawodzie, legitymującego się określonym niżej poziomem i kierunkiem wykształcenia:

………………………………………

2. Okres odbywania stażu zostaje ustalony:

- dla stanowiska (zawodu)……………………………….

od dnia wskazanego przez Organizatora na skierowaniu przyjętego na staż bezrobotnego jako dzień rozpoczęcia stażu nie wcześniej niż …………………. do dnia ………………………według programów (programu), stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące. W przypadku gdy data wskazana przez organizatora na skierowaniu przyjętego na staż bezrobotnego uniemożliwia zachowanie tego warunku, okres odbywania stażu zostaje przedłużony do pełnych 3 miesięcy.

3. Urząd będzie kierował do organizatora kandydatów na staż na stanowisko, o którym mowa w ust. 2 w terminie od ………………. do ……………….

4. Nieprzyjęcie na staż na dane stanowisko żadnego ze skierowanych kandydatów lub brak odpowiedniego kandydata w ewidencji osób bezrobotnych w okresie, o którym mowa w ust. 3, powoduje wygaśnięcie umowy w zakresie praw i obowiązków stron związanych z tym stanowiskiem.

5. Dane bezrobotnego odbywającego staż zawiera skierowanie do odbycia stażu u organizatora stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

6. Na wniosek Organizatora Urząd może skierować kolejnego bezrobotnego do odbycia stażu w miejsce bezrobotnego, który przerwał staż pod warunkiem, że czas jaki pozostał do upływu okresu, o którym mowa w ust. 2 umożliwi temu bezrobotnemu odbywanie stażu przez okres co najmniej 3 miesięcy. W takim wypadku za okres odbywania stażu przez kolejnego bezrobotnego uważa się czas od dnia wskazanego przez organizatora na skierowaniu kolejno przyjętego na staż bezrobotnego jako dzień rozpoczęcia stażu do dnia ……………………

7. Miejsce odbywania stażu:

………………………………………………….

§ 2

Program stażu zawierający harmonogram praktycznego wykonywania przez bezrobotnego na stanowisku lub w zawodzie czynności lub zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Urząd zobowiązuje się do:
a) przed podjęciem przez bezrobotnego stażu, skierować go na badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do odbywania tego stażu,
b) poinformowania bezrobotnego o obowiązkach:
- przestrzegania przez bezrobotnego ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy;
- sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń Organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;- przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
- sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,
c) wydania bezrobotnemu druku sprawozdania z przebiegu stażu oraz przyjęcia sprawozdania po zakończeniu stażu,
d) wypłaty stypendium bezrobotnemu odbywającemu staż,
e) ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za każdego bezrobotnego odbywającego staż i pobierającego stypendium,
f) wydawania bezrobotnemu zaświadczenia (zaświadczeń) o odbyciu stażu,

§ 4

1. Na wniosek Organizatora lub z urzędu po zasięgnięciu jego opinii i wysłuchaniu bezrobotnego może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
b) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
c) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.2. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z Urzędu może rozwiązać z Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez Organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu Organizatora stażu.

§ 5

Organizator zobowiązuje się do:

a) przyjęcia na staż skierowanego przez Urząd bezrobotnego oraz potwierdzenia przyjęcia w ciągu 3 dni,
b) zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem,
c) zapoznania bezrobotnego z programem stażu,
d) zapewnienia bezrobotnemu warunków do wykonywania czynności i zadań, na danym stanowisku lub w zawodzie,zgodnie z ustalonym programem stażu, w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu,
e) zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,
f) zapoznania bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami,
g) zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
h) przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,
i) przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych,
j) niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania Urzędu o przypadkach przerwania przez bezrobotnego odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności w odbywaniu stażu oraz innych zdarzeń istotnych dla realizacji programu,
k) przedkładania do Urzędu listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego odbywającego staż, nie później niż do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
l) umożliwienia stażystom zgłaszania się do Urzędu w celu złożenia poświadczenia odbywania stażu i odbioru stypendium,
ł) na pisemny wniosek bezrobotnego odbywającego staż, organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu, za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu ,
m) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu zobowiązany jest do wydania bezrobotnemu opinii,
n) złożenia w Urzędzie krajowej oferty pracy na stanowisko/a odpowiadające uzyskanym przez bezrobotnego kwalifikacjom i umiejętnościom , w terminie 7 dni od zakończenia stażu.
o) zatrudnienia ……………… bezrobotnego/ych po zakończeniu odbywania przez niego stażu w ramach umowy …………………..w terminie 30 dni od dnia złożenia krajowej oferty pracy, o której mowa w § 5 lit. n

§ 6

1. Organizator zobowiązuje się do powierzenia wyznaczonemu pracownikowi nadzoru nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego,

……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko wyznaczonego pracownika)

2. Opiekun udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu.
3. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobamibezrobotnymi odbywającymi staż.
4. Urząd nie ponosi kosztów za nadzór nad bezrobotnym.

§ 7

1. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
2. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej,w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

§ 8

Urząd zastrzega sobie prawo kontroli Organizatora w zakresie prawidłowości wykonania niniejszej umowy.

§ 9

W przypadku niedotrzymania przez Organizatora warunków niniejszej umowy, Urząd może odstąpić od wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając Organizatora na piśmie.

§ 10

Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia.

§ 11

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej (pod rygorem nieważności) stanowiącej aneks do umowy.

§ 12

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd Powszechny.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Organizator, a drugi Urząd.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
2. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.674 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142 z 2009r. , poz.1160)

 

......................................................................                        ...........................................................................

(PUP - pieczątka i podpis)                                                                                     (Organizator - pieczątka i podpis)

 


Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 7 ]
    Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Europejski Fundusz Społeczny Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Europejski Fundusz Społeczny 226.14KB pobierz
   Program stażu - Europejski Fundusz Społeczny Program stażu - Europejski Fundusz Społeczny 155.57KB pobierz
  Lista obecności na stażu - Europejski Fundusz Społeczny Lista obecności na stażu - Europejski Fundusz Społeczny 179.83KB pobierz
 Oznakowanie miejsca stażu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oznakowanie miejsca stażu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 64.58KB pobierz
 Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Fundusz Pracy Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Fundusz Pracy 138KB pobierz
 Program stażu - Fundusz Pracy Program stażu - Fundusz Pracy 97.86KB pobierz
Lista obecności na stażu - Fundusz Pracy Lista obecności na stażu - Fundusz Pracy 190.88KB pobierz

Do góry Wróć
zapisz jako PDF Zapisz jako PDF   drukuj stronę Drukuj stronę   powiadom znajomego Powiadom znajomego