Stypendium z tytułu podjęcia lub kontynuacji nauki

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będacej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, na wniosek bezrobotnego PUP może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w punkcie 1 przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

 


Do góry Wróć
zapisz jako PDF Zapisz jako PDF   drukuj stronę Drukuj stronę   powiadom znajomego Powiadom znajomego